Konkurs fotograficzny

Regulamin konkursu fotograficznego Gliniada 2014

1 Tematem konkursu są Glinoludy i ich parada. Do konkursu można zgłaszać prace dokumentujące wydarzenia związane z Glinoludami w roku 2014.

2. Organizatorem konkursu jest firma Villa Ambasada Bogusław Nowak  – wyłączny organizator Gliniady.

3. Konkurs adresowany jest do amatorów i profesjonalistów.

4. Zgłoszenia – wymogi formalne:

a) każdy autor może zgłosić do pięciu pojedynczych zdjęć

b) autor zobowiązany jest do przesłania zdjęć na konto konkurs@gliniada.pl za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.gliniada.pl. Formularz znajduje się TUTAJ.

c) warunki techniczne: Zdjęcia muszą być w formacie JPG w rozdzielczość – 300 dpi, minimum 2000 pikseli po dłuższym boku. Nie mogą być większe niż 5 MB.

d) ograniczenia: dopuszczalna obróbka zdjęć to ingerencja w kadrowanie, kolor, kontrast, korektę winiety, odzyskiwanie przepaleń itd. Nie dopuszczamy dodawania lub usuwania elementów ze zdjęcia, fotomontaży itd.

5. Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć:

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania nadesłanych prac lub ich fragmentów na stronach internetowych, w mediach i publikacjach związanych z konkursem, w katalogach i innych publikacjach pokonkursowych, w materiałach organizatorów promujących Gliniadę i wydarzeniach powiązane oraz na wystawach pokonkursowych i innych projektach organizowanych z wykorzystaniem powstałego na bazie konkursu archiwum. Nadesłanie prac na konkurs za pośrednictwem przygotowanego formularza jest równoznaczne z:

– uznaniem niniejszego regulaminu

– oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, o przysługiwaniu autorowi odpowiednich praw do korzystania z tych zdjęć obejmujące w szczególności prawo do ich publikowania i rozpowszechniania,

– wyrażeniem zgody na umieszczenie prac w archiwum fotografii Gliniady, ich eksponowanie, udostępnianie i powielanie w zakresie związanym z działalnością archiwum oraz z udzieleniem bezpłatnej niewyłącznej licencji na umieszczanie zdjęć w publikacjach organizatorów konkursu, a także

– zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z niniejszym konkursem, oraz z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o kolejnych edycjach konkursu, innych konkursach fotograficznych oraz działaniach archiwum i organizatorów konkursu.

Autorzy prac zachowują prawa autorskie z zastrzeżeniem uprawnień organizatora do działań zawartych w niniejszym punkcie regulaminu.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich przez uczestników konkursu, a w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich zgłaszający się ponosi wyłączną i całkowitą za nie odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

7 Nagrody: Nagrody przyznane zostaną przez konkursowe Jury oraz w wyniku głosowania internautów na portalu Facebook. Głosowanie internautów odbędzie się poprzez oznaczanie funkcją „lubię to” preferowanych zdjęć w galerii konkursowej umieszczonej na Parad Gliniada (https://www.facebook.com/ParadaGliniada). Głosowanie internautów wygra ta praca, która zdobędzie najwyższą ilość wskazań „lubię to” w momencie zakończenia głosowania. Jeśli kilka prac otrzyma taką samą maksymalną ilość głosów, nagroda zostanie podzielona między autorów zdjęć.

Jury powołane przez organizatora niezależnie od głosowania internetowego przyzna jedną nagrodę główną.

Nagroda internautów to kwota 500 zł.

Nagroda główna to szklany aparat autorstwa Borowski Studio oraz kwota 700 zł.

8 Terminy: Prace konkursowe można zgłaszać do godziny 24:00 do 7.09.2014 r. Obrady Jury zostaną zorganizowane do końca września 2014 r.

Głosowanie internetowe odbędzie się w dniach od 9 do 22 września 2014 roku do godziny 24.

Wernisaż pokonkursowy oraz uroczystość wręczenia nagród zostaną zorganizowane do końca listopada 2014 r.

9. Kryteria oceny jury:

– wartość artystyczna prac
– zgodność z tematem konkursu
– jakość techniczną prac

Jury konkursu powołuje Organizator.

10. Ograniczenia:

W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora, firmy Villa Ambasada Bogusław Nowak, oraz ich rodziny.

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: konkurs@gliniada.pl